Notář v Uherském Hradišti

Petr Boháč

Notář

Od 1. 1. 1993 jsem notářem v Uherském Hradišti jmenovaným ministrem spravedlnosti České republiky. Předtím, od roku 1985, jsem pracoval jako čekatel a posléze státní notář na Státním notářství v Uherském Hradišti. Po dobu více než pětadvaceti let nabízím notářské služby ve stejném sídle a se stálým týmem zkušených notářských tajemníků. Jsem přesvědčen, že vám mohu nabídnout kvalitní a rychlé řešení
v mnoha oblastech právní problematiky.

NOTÁŘSKÁ ČINNOST

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do notářské úschovy. Notářskou činnost vykonává notář nestranně.
U veřejné listiny je předpokládána její pravdivost a pravost údajů v ní obsažených. Lze ji použít jako důkaz při případných soudních sporech.


Nabízíme zejména sepis následujících listin:

K přípravě zápisu je potřeba znát jen označení nemovitých věcí a osobní údaje účastníků.
Účast smluvních stran při vlastním sepisu je nezbytná.
Zajišťujeme bez poplatku zápis smlouvy do katastru nemovitostí. (K němu je třeba předem uhradit při sepisu poplatek za vklad ve výši 2 000 Kč.) Poplatek za sepis kupní smlouvy se určuje z kupní ceny. Poplatek za sepis darovací smlouvy se určuje z hodnoty daru. Hodnotu lze určit prohlášením.
Znalecký posudek není potřeba!
Odměnu za sepis včetně DPH vypočteme po sdělení základních údajů telefonicky či mailem podle konkrétní situace. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

Sepisujeme smlouvy o režimu oddělených jmění, smlouvy o zúžení nebo rozšíření rozsahu společného jmění manželů v zákonném režimu i tzv. předmanželské smlouvy.
Smlouvy lze zapsat do veřejného seznamu - Seznamu listin o manželském majetkovém poměru, což podle nového občanského zákoníku nabývá na významu do budoucnosti i vůči věřitelům.
Odměnu za sepis včetně DPH vypočteme po sdělení základních údajů telefonicky či mailem podle konkrétní situace. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

Sepisujeme závěti, dovětky, povolání správce pozůstalosti, prohlášení o vydědění
a o odvolání těchto pořízení. Po zjištění záměru a rodinné situace poradíme nejvhodnější řešení vyhovující ustanovením nového občanského zákoníku.
Námi pořízené listiny nebo listiny přijaté do úschovy se zapisují do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky, takže je vždy zajištěno nalezení listiny v pozůstalostním řízení.
Odměna za sepis včetně DPH činí 2 178 Kč. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

V notářském zápisu se dlužník zavazuje, že ve lhůtě řádně a včas splní své závazky vůči věřiteli, jinak lze přistoupit k exekuci. V případě nesplacení závazku se věřitel vyhne soudnímu řízení (nalézacímu), kterým by bylo uloženo zaplacení dluhu. Notářský zápis tak nahrazuje tento rozsudek.
Odměnu za sepis včetně DPH vypočteme po sdělení základních údajů telefonicky či mailem podle konkrétní situace. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

OVĚŘOVÁNÍ


Ověřujeme podpisy a opisy listin. Bez objednání, na počkání a rychle.

V případě, že ověření má být určeno do ciziny, nahlaste tuto skutečnost
předem, aby je mohl učinit přímo notář.

Odměna za sepis včetně DPH činí u jednoho podpisu či jedné strany
listiny 36 Kč.

Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

VÝPISY Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY

Jsme kontaktním místem CZECHPOINT

Vyhotovujeme tak zejména

- výpisy z Obchodního rejstříku;
- výpisy z Rejstříku trestů;
- výpisy ze Živnostenského rejstříku.


Dálkovým přístupem zhotovíme i výpisy z katastru nemovitostí.
Odměna za jeden výpis včetně DPH činí u jednoho výpisu 61 Kč, u výpisu z listu vlastnictví a výpisu z rejstříku trestů pak 121 Kč. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI


Sepisujeme zejména zakladatelské listiny společností s ručením omezeným
a akciových společností, jejich změny, notářské zápisy o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, osvědčující rozhodnutí valných hromad společností s ručením omezeným a akciových společností či schůzí družstev.

Odměnu za sepis včetně DPH vypočteme po sdělení základních údajů telefonicky či emailem podle konkrétní situace.

Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ


Notář z pověření okresního soudu provádí úkony soudu v pozůstalostním řízení jako soudní komisař. Který notář bude v pozůstalosti pověřen, je dáno rozvrhem předsedy příslušného krajského soudu. V části okresu Uherské Hradiště je dán územní princip, projednáváme tak pozůstalostní řízení po zemřelých, jejichž posledním bydlištěm byly obce:

Částkov, Hostějov, Kněžpole, Korytná, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Medlovice, Mistřice, Javorovec, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Nezdenice, Nivnice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Osvětimany, Polešovice, Rudice, Salaš, Tučapy,
Újezdec, Vážany a Velehrad.


Postup úřadů k zahájení pozůstalostního řízení: matrika místa úmrtí vystaví úmrtní list a zašle jej příslušnému okresnímu soudu, který zahájí řízení a pověří příslušného notáře. Ten po převzetí dědického spisu předvolá k sepisu úvodního informativního protokolu o předběžném šetření zpravidla vypravitele pohřbu uvedeného na úmrtním listě.
Rozhodnutí o odměně, úhradě hotových výdajů a DPH je součástí konečného usnesení. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

Dodatečné projednání pozůstalosti:
Zjistí-li se, že v původním řízení nebyl projednán nějaký majetek, je nutné řízení znovuzahájit.
K tomu je třeba předložit žádost Okresnímu soudu v Uherském Hradišti a připojit opis úmrtního listu nebo původní dědické rozhodnutí. Pokud bylo původní řízení zahájeno po 1. 1. 1993 v našem úřadě, žádost vyhotovíme, pokud nám sdělíte přesné datum úmrtí. Příslušné původní rozhodnutí najdeme v našem archivu.

Formulář žádosti o dodatečné projednání pozůstalosti naleznete zde.

TIPY A AKTUALITY


MOŽNOST PŘÍMÝCH ZÁPISŮ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Od 15. 5. 2015 mohou notáři zapisovat společnosti a změny v nich do obchodního rejstříku sami, což znamená především časovou úsporu. Navíc je soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku nižší (1 000 Kč při změně údajů, zatímco při podání na obchodní rejstřík samostatným návrhem činí poplatek 2 000 Kč).

V SOUČASNOSTI LZE SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM ZALOŽIT ZCELA BEZ SOUDNÍHO POPLATKU. 

Ušetří se tak 2 700 Kč při přímém zápisu, respektive 6 000 Kč při podání na obchodní rejstřík samostatným návrhem.

Odměna za sepis notářského zápisu při založení společnosti s ručením omezeným činí cca 5 000 Kč, při změnách cca 6 500 Kč, vše včetně DPH.

KONTAKT A ÚŘEDNÍ HODINY

Petr Boháč

notář se sídlem v Uherském Hradišti

Adresa

Zelný trh 413
686 01 Uherské Hradiště

Identifikační čísla

IČ: 25800141
DIČ: CZ6303031548

Kontakt

T: 572 540 863
M: notar.petr.bohac@gmail.com
ID schránky: ynxb8zq

Bankovní spojení

b. ú.: 43-3134870267/0100
Komerční banka, a. s.

ÚŘEDNÍ HODINY

  • Pondělí9:00 - 16:00
  • Úterý9:00 - 16:00
  • Středa9:00 - 17:00
  • Čtvrtek9:00 - 16:00
  • Pátek9:00 - 15:00
© 2020 bohac-notar.cz / GDPR / THEDESIGN