OVĚŘOVÁNÍ
VÝPISY Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ
TIPY A AKTUALITY
KONTAKT

 

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do notářské úschovy. Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

 

Nabízíme zejména sepis následujících listin:

Smlouvy o převodu nemovitých věcí

Majetkové smlouvy manželů (snoubenců)

Pořízení pro případ smrti

Dohody se svolením k vykonatelnosti

 

K přípravě zápisu je potřeba znát jen označení nemovitých věcí a osobní údaje účastníků.

Účast smluvních stran při vlastním sepisu je nezbytná.

Zajišťujeme bez poplatku zápis smlouvy do katastru nemovitostí. (K němu je třeba předem uhradit při sepisu poplatek za vklad ve výši 1 000 Kč)

Poplatek za sepis kupní smlouvy se určuje z kupní ceny.

Poplatek za sepis darovací smlouvy se určuje z hodnoty daru. Hodnotu lze určit prohlášením.

Znalecký posudek není potřeba!

Odměnu za sepis včetně DPH vypočteme po sdělení základních údajů telefonicky či emailem podle konkrétní situace. Odměna se řídí závazným notářským tarifem.

 

 

 

 

 

©2014 bohac-notar.cz                                   design by thedesign